mehram-img

ਵਿਸਾਖੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੈ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪਹਿਲਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਡੇਢ ਗੂਣਾ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

mehram-thumb
modern-kheti-pb-thumb
modern-kheti-pb-img

ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ...

ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

modern-kheti-pb-img

jch dh Qlyksa dk mfpr eaMrdj.k

Hkkjr ljdkj d`f"k inkFkksZa ds ewY;ksa laca/kh uhfr fiNys 50 o"kksZa ls ykxw djrh vk jgh gSA bl uhfr v?khu fHkUu&fHkUu Qlyksa ds de ls de leFkZu ewY; Hkkjr ljdkj dh vksj ls izR;sd o"kZ Qly dh fctkbZ ls igys fu/kkZfjr fd;s tkrs gSa rkfd fdlku Qlyksa ds pquko laca/kh mfpr fu.kZ; ys ldsaA ljdkj dks d`f"k ewY;ksa dh uhfr laca/kh lykg nsus ds fy, o"kZ 1965 esa ^,xzhdYpjy izkbZl dfe'ku^ dh LFkkiuk dh xbZ vkSj o"kZ 1985 esa bldk uke cny dj ^dfe'ku Qkj ,xzksdYpjy dksLVl ,aM izkbZll^ j[k fn;k x;kA

modern-kheti-pb-thumb
ghar-shringar-maazine-thumb
ghar-shringar-img

ਘਰੇਲੂ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ

 

ਹਰ ਮੁਟਿਆਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਹੱਪਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ ਅਜਮਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਢੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪਾਦ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਹੱਪਣ ਵਿਚ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

modern-kheti-calendar-pb-img

ਘਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੈਲੰਡਰ 2018 ਪੰਜਾਬੀ/ਹਿੰਦੀ  

ਨਵੇ ਵਰ੍ਹੇ 2018 ਦਾ ‘ਘਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ’ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘਰ, ਸਿਹਤ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫ਼ਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ । ਘਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਤਕ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ।

cal-gharshringar-pic-thumb
modern-kheti-subtitle-pb-pic-thumb
modern-kheti-subtitle-pb-lgo-img

ਮਾਰਡਨ ਖੇਤੀ ਅੈਗਰੋ ਕੈਲੰਡਰ 2018 ਪੰਜਾਬੀ/ਹਿੰਦੀ 

ਸਾਲ 2018 ਦਾ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮਾਡਰਨ ਖੇਤੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੰਮਫਸਲਾਂ ਚ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।